Rešitev za podjetja z velikim številom odjemalcev in masovnimi obračuni

PREDNOSTI

Centraliziran sistem
Centraliziran sistem
Sistemsko kreiranje poročil
Sistemsko kreiranje poročil
Omogoča vodenje evidenc
Omogoča vodenje evidenc
Večnivojska delitev
Večnivojska delitev
Ločeni uporabniki, naslovniki in plačniki
Ločeni uporabniki, naslovniki in plačniki
Večnivojska zaščita
Večnivojska zaščita
Omejevanje uporabniških dostopov
Omejevanje uporabniških dostopov
Microsoft certificirana programska rešitev
Microsoft certificirana programska rešitev

Inkasso

Program INKASSO omogoča pregledno in izčrpno evidenco vseh uporabnikov vaših storitev kot tudi pripravo podatkov o storitvah za masovne obračune.

Funkcije programa inkasso:
 • enoten kataster odjemnih mest;
 • obdelava in obračun storitev;
 • izpis odjemnih mest (glede na regijo, vrsto obračuna, status …);
 • izpis seznama plačnikov za odjemno mesto z večimi plačniki;
 • plačila preko direktnih bremenitev;
 • uvoz sprememb podatkov o direktnih bremenitvah.
Prednosti programa inkasso:
 • omogoča zaračunavanje poljubnih storitev velikemu številu odjemalcev na  uporabniku prilagojen način;
 • omogoča pripravo podatkov za izdajo računov glede na različne omejitve in lastnosti odjemnega mesta;
 • omogoča transparentno obračunavanje mesečnih naročnin ali enkratnih zneskov;
 • pregledno ločuje odjemna mesta, uporabnike, naslovnike in plačnike;
 • odjemnemu mestu poleg naslova in hišne številke ter kraja v  programu določimo tudi številko stanovanja, nadstropje, občino, rajon, mesto, krajevno skupnost, komercialista, status obračuna;
 • omogoča vodenje evidence in ločevanje med aktivnimi in neaktivnimi odjemnimi mesti, opremljenimi z datumom aktivacije in deaktivacije;
 • avtomatsko evidentiranje posegov (sprememb) v odjemno mesto in njihov pregled;
 • možnost samostojnega dodajanja in določanja različnih lastnosti odjemnega mesta;
 • samostojna in enostavna nastavitev sprememb tudi za vnaprej;
 • možnost izločanja obračunskih mesecev;
 • možnost delitve obračunanih storitev po različnih ključih (odstotkih, osebah, kvadraturi, fiksnih deležih, proporcialnih deležih …);
 • program se samodejno prilagaja zakonodajnim spremembam in vašemu poslovanju na način, da sami pripravite poljubne načine in formule za izračun količin in cen vaših izdelkov in storitev.

Odpadki

Program ODPADKI predstavlja bistven sklop specializirane programske rešitve, ki smo jo razvili v sodelovanju z vodilnimi strokovnjaki za podporo poslovanju komunalnih sistemov zato, da vsakodnevno zagotavlja pregledno in enostavno poslovanje za kar 60% slovenskih komunalnih podjetij.

Inkasso odpadki omogočajo:
 • pregledno vodenje evidence vseh odjemalcev komunalnih storitev;
 • sprejemanje naročil za odvoz posod in odpadkov, kot tudi planiranje, tehtanje in zaračunavanje odvoza odpadkov ter organiziranje osebja za upravljanje z odpadki;
 • sprejem naročil za izreden odvoz odpadkov po telefonu ali na podlagi prejete naročilnice ter podatke o naročilih pripravi za nadaljnjo obdelavo (zbirno mesto, plačnik, naročena storitev, planska enota);
 • enostavno pripravo preglednega seznama plačnikov in odjemnih mesti (glede na regijo, vrsto ali status obračuna);
 • nastavitev vseh potrebnih podatkov za izstavitev računov za komunalne storitve v odjemnem mestu (glede na izbrano merilno enoto, pogostost odvoza ali velikost zbirnih zabojnikov);
 • vnaprejšnjo določitev frekvence mesečnih in izrednih odvozov odpadkov;
 • konstanten vpogled v evidenco odjemalcev storitev;
 • enotno obračunavanje komunalnih storitev;
 • vodenje pregledne evidence malih čistilnih naprav in komunalnih odpadnih voda (greznic), s katero boste lahko beležili količino izčrpanega blata in lokacijo, kjer je bila komunalna odpadna voda nadalje sanirana, kot tudi na enostaven način poročali Ministrstvu za okolje, prostor in energijo zahtevane podatke;
 • dnevno kreiranje delovnih in potnih nalogov za  zaposlene iz prejetih naročil;
 • pripravo ročnih vpisov odvozov in pregledno evidenco le-teh;
 • kreiranje celotne zgodovine vseh odvozov odpadkov;
 • sledljivost odpadkov in kreiranje poglobljenih analiz o izvoru odpadkov po občinah, zbirnih mestih in posodah (glede na šifrant posamezne posode) ter vrsti predelave odpadkov;
 • dodajanje enkratnih komunalnih storitev na isti račun z rednimi mesečnimi;
 • hkratno zaračunavanje po različnih sistemih in skupinah kot tudi enostavno prehajanje med njimi;
 • delitev opravljenih storiev med poljubno število plačnikov na osnovi samostojne določitve delitvenih ključev;
 • usmerjanje prometa na posameznem odlagališču ali tehtnici s pomočjo brezkontaktne identifikacije vozil in popoln nadzor stanja na odlagališču (datum in ura prihoda vozila, teža odpadkov, teža vozila, stanje zapornic …);
 • obračunavanje javnih storitev preko katastra posod za odpadke.

Vodarina in kanalščina

Program VODARINA in KANALŠČINA omogoča enostavno, natančno in pregledno vodenje evidence in zaračunavanje oskrbe z vodo in z njo povezanih storitev.

Odjemno mesto

Možnost nastavitve vseh podatkov za izstavljanje računov za posamezno odjemno mesto.

Akontacija

Možnost avtomatskega zaračunavanja akontacij na dan ali  mesec.

Popis vodomera, menjava vodomera, vnos javljenih stanj števnine

Vodenje evidence o števcih, zaračunavanje vzdrževalnine in priprava predlogov za menjavo.

Male čistilne naprave

Vodenje evidence greznic, njihove lokacije in MID – medresorskih identifikatorjev (MID naselja, MID objekta, …), načina priključitve in vrste greznice. S programom lahko obračunate vse vrste vodovodnih priključkov – glavne, kontrolne, odštevalne, delilnike, pavšaliste itd. Mogoče pa je tudi daljinsko odčitavanje.

Prednosti
 • enostavna uporaba programa in nastavitev zaračunavanja;
 • delitev storitev znotraj odjemnega mesta po večnivojskih ključih (po porabi, po osebi, po kvadraturi, po odstotkih,… in kombinacije le-teh);
 • možnost upoštevanja faktorja za čiščenje odpadnih voda;
 • enostaven vnos popisa porabe vode;
 • možnost avtomatskih akontativnih stanj;
 • možnost uvoza popisa vode iz prenosnega terminala (tudi od drugih ponudnikov tovrstne tehnologije);
 • enostaven izpis predlogov za menjavo vodomerov glede na različne omejitve odjemnih mest;
 • izpis potrebnih nakupov vodomerov vnaprej;
 • upoštevanje storitev z določeno porabo;
 • količinski pregled praznenja greznic;
 • enostavno in pregledno poročanje Ministrstvu za okolje, prostor in energijo s podatki MID, EHIŠ ter xy koordinatami;
 • uvoz javljenih stanj iz programa komunala.info;
 • popis vodomerov s terminali;
 • evidentiranje žigov za zakonsko predpisane menjave vodomerov.

Elektrika

Program omogoča enostavno, natančno in pregledno evidenco in zaračunavanje oskrbe z električno energijo in z njo povezanih storitev.

Odjemno mesto

Možnost nastavitve vseh podatkov za izstavljanje računov za posamezno odjemno mesto.

Akontacija

Možnost avtomatskega zaračunavanja akontacij na dan ali  mesec.

Popis vodomera, menjava vodomera, vnos javljenih stanj števnine

Vodenje evidence o števcih, zaračunavanje vzdrževalnine in priprava predlogov za menjavo.

Fiksni stroški odčitavanja

Možnost vodenja evidence o porabi deleža električne energije kot tudi priprave predlogov za menjavo števcev.

Prednosti
 • enostavna uporaba programa in nastavitev zaračunavanja;
 • enostavna izvedba poračuna;
 • delitev storitev znotraj odjemnega mesta po večnivojskih ključih (po števcih, kvadraturi, po odstotkih, … in kombinacije le teh);
 • enostaven vnos popisa stanja števcev;
 • možnost avtomatskih akontativnih stanj;
 • možnost avtomatskega uvoza stanj števcev iz centrale, vgrajene na objektu;
 • možnost obračuna omrežnine in izdelave poročila za Agencijo;
 • enostaven izpis predlogov za menjavo števcev glede na različne omejitve odjemnih mest;
 • upoštevanje storitev z določeno porabo;
 • enostavno in pregledno poročanje stanovalcem.

Kabel

Program KABEL omogoča enostavno in pregledno vodenje evidence uporabnikov storitev ter zaračunavanje naročnin za kabelsko televizijo.

Odjemno mesto

Program omogoča nastavitev vseh podatkov, ki so potrebni za izstavitev računov za storitve, ki jih želite obračunati za posamezno odjemno mesto.

Dvojna storitev

Program omogoča zaračunavanje poljubnega števila storitev posameznemu naročniku.

Pogodbe za odjemno mesto

Možnost vodenja in evidentiranja naročniških pogodb za vsako odjemno mesto posebej.

Internet

Program je v celoti pripravljen za obračun vseh IKT storitev vključno s telefonijo, podpira pa tudi izmenjavo podatkov z obračunskimi sistemi različnih ponudnikov oziroma opreme.

Obračun VOIP in ostale telefonije

Prednosti
 • enostavna uporaba;
 • možnost zaračunavanja več storitev hkrati;
 • vodenje in evidenca podpisanih pogodb za posamezno odjemno mesto;
 • enostaven izpis odjemnih mest po storitvah, rajonih, ulicah …;
 • uvoz podatkov za zaračunavanje preseženega prometa;
 • natančen pregled nad aktivnimi in neaktivnimi priključki.

Ogrevanje

Program omogoča enostavno, natančno in pregledno evidenco in zaračunavanje oskrbe s toplotno energijo in z njo povezanih storitevS pomočjo programa OGREVANJE boste lahko obračunali vse vrste ogrevanja (pavšalno na m2, glede na kalorimetre, delilnike, razdelitev stroškov kurilnice, z vsakomesečnimi poračuni ali pa mesečnimi akontacijami in obdobnimi poračuni). Lahko pa za vas pripravimo tudi samo razdelitev znotraj objektov, kjer so vgrajeni delilniki za sporočanje drugemu obračunovalcu.

Odjemno mesto

Možnost nastavitve vseh podatkov za izstavljanje računov za posamezno odjemno mesto.

Akontacija

Možnost avtomatskega zaračunavanja akontacij na dan ali mesec.

Popis kalorimetrov, delilnikov, avtomatski vnos porabe stanj delilnikov, fiksni stroški odčitavanja

Možnost vodenja evidence o porabi deleža toplotne energije in zaračunavanja vzdrževalnih stroškov toplotne postaje kot tudi priprave predlogov za menjavo delilnih in merilnih naprav.

Prednosti
 • enostavna uporaba programa in nastavitev zaračunavanja;
 • delitev storitev znotraj odjemnega mesta po večnivojskih ključih (po delilnikih, kvadraturi, volumnu, po odstotkih, … in kombinacije le-teh);
 • enostaven vnos popisa stanja delilnih naprav;
 • možnost avtomatskih akontativnih stanj;
 • možnost avtomatskega uvoza stanj delilnikov iz centrale, vgrajene na objektu;
 • enostaven izpis predlogov za menjavo merinih naprav glede na različne omejitve odjemnih mest;
 • upoštevanje storitev z določeno porabo;
 • enostavno in pregledno poročanje stanovalcem;
 • možnost obračuna delilnikov v oblaku za popisovalce.

Plin

Program PLIN omogoča enostavno, natančno in pregledno evidenco in zaračunavanje oskrbe s plinom in z njim povezanih storitev.

Odjemno mesto

Možnost nastavitve vseh podatkov za izstavljanje računov za posamezno odjemno mesto.

Popis plinomerov in korektorjev

Možnost ločenega vodenja podatkov za plinomere in korektorje, vgrajene na posamezno merilno mesto – prigrajene sisteme za preračunavanje prave količine pretočenega zemeljskega plina.

Priključna moč

Možnost zaračunavanja priključne moči in števnine s fiksnimi stroški odčitavanja in pripravo predlogov za menjavo plinomerov.

Avtomatski vnos porabe stanj plinomerov, avtomatsko določanje akontirane porabe

Možnost upoštevanja mesečnih korektivnih faktorjev glede na povprečne zunanje temperature, ki se vpišejo že kot dokončno izračunane vrednosti.

Prednosti
 • enostavna uporaba programa in nastavitev zaračunavanja;
 • enostavna izvedba poračuna;
 • delitev storitev znotraj odjemnega mesta po večnivojskih ključih (po plinomerih, kvadraturi, po odstotkih,… in kombinacije le-teh);
 • enostaven vnos popisa stanja plinomerov;
 • možnost avtomatskih akontativnih stanj;
 • možnost avtomatskega uvoza stanj plinomerov iz centrale, vgrajene na objektu;
 • možnost obračuna omrežnine in izdelava poročila za Agencijo;
 • enostaven izpis predlogov za menjavo plinomerov glede na različne omejitve odjemnih mest;
 • upoštevanje storitev z določeno porabo;
 • enostavno in pregledno poročanje stanovalcem.

Najem

Program omogoča enostavno, pregledno in natančno vodenje evidence ter zaračunavanje najemnin.

Odjemno mesto

Program omogoča nastavitev vseh podatkov, ki so potrebni za izstavitev računov za storitve, ki jih želite obračunavati na posameznem odjemnem mestu.

Popis plinomerov in korektorjev

Možnost ločenega vodenja podatkov za plinomere in korektorje, vgrajene na posamezno merilno mesto – prigrajene sisteme za preračunavanje prave količine pretočenega zemeljskega plina.

Točkovni obračun

Možnost zaračunavanja najemnine po točkah glede na naslednje parametre: faktor velikosti, površina in vrsta stanovanja kot tudi specializirani šifranti, ki pomagajo pri izračunu.

Druge najemnine

Poleg točkovnega obračuna neprofitnih najemnin lahko s programom NAJEM obračunate tudi vse ostale vrste najemnin (pogodbene, subvencije ipd.)

Prednosti
 • enostavna uporaba;
 • različni načini in možnosti zaračunavanja, in sicer s pomočjo parametrov, kot so: velikost najema (npr. m²), točke, koeficient glede na vrsto najema, posebej dogovorjena cena kot tudi obračunavanje subvencij;
 • možnost zaračunavanja najemnine samo v določenih mesecih določenega leta;
 • različni izpisi odjemnih mest po omejitvah, ki jih sami določate;
 • urejena in pregledna evidenca izdanih računov ter obračunanih subvencij;
 • možnost kreitranja posebnih poročil za lastnike (občine, SSRS).

Upravljanje stanovanj

Program omogoča enostavno, natančno in pregledno obračunavanje stroškov obratovanja, upravljanja in vzdrževanja stanovanjskih objektov.

Odjemno mesto

Možnost nastavitve vseh podatkov o posameznem odjemnem mestu.

Stanovanje

Možnost vodenja evidence o vsakem stanovanju in njegovi kvadraturi s pomočjo šifranta stanovanj.

Objekt

Možnost določitve upravnika, hišnika in komercialista, celotne bivalne površine, površine ogrevanja, …

Rezervni sklad

Rezervni sklad se obračunava na podlagi zakona (tako kot določa leto izgradnje objekta) oziroma na podlagi zneska v evrih. Program omogoča pripravo skupnih ali ločenih računov za obratovalne stroške in rezervni sklad. Poleg več kot 25 različnih načinov razdeljevanja stroškov program zagotavlja tudi evidence merilnikov, delilnikov itd.

Prednosti
 • različni načini in možnosti zaračunavanja s pomočjo parametrov, kot so bruto površina, neto površina, ogrevalna površina, število oseb, …
 • ni zamudnega dvojnega vnosa prefakturiranih stroškov zahvaljujoč povezavi s programom prejete fakture;
 • možnost razdelitve stroškov na bloke, vhode, skupine stanovanj ali posamezna stanovanja;
 • možnost različne razdelitve posameznega stroška za vsak blok posebej;
 • zaračunavanje rezervnega sklada na podlagi leta izgradnje bloka ali na podlagi zneska v evrih;
 • enostaven pregled vplačil v rezervni sklad;
 • možnost prikazovanja vplačil v rezervni sklad na položnicah;
 • različni izpisi odjemnih mest po omejitvah, ki jih sami določite;
 • določitev plačnikov (lastnik, uporabniki) posameznih stroškov;
 • možnost prikazovanja podatkov o obračunanih stroških (št. računa, datum, skupni znesek, način razdelitve) in dobavitelju na položnicah.

Grobarine

Program omogoča vodenje evidence in zaračunavanje vseh stroškov in storitev v povezavi z najemninami in katastrom grobov.

Odjemno mesto

S programom nastavite vse podatke, ki so potrebni za izstavitev računov za vse pogrebne storitve na posameznem odjemnem mestu.

Cona

Možnost določitve funkcij cona, velikost, tip elektrifikacija itd. pri najemnini.

Velikost

Program za vsako stranko pri obračunu vodi tudi evidenco velikosti groba z možnostjo označitve vsakega odjemnega mesta kot tudi podatkov, če se do njihovega groba dobavlja elektrika za npr. osvetlitev.

Tip

Možnost ločevanja med različnimi tipi grobov.

Seznam pokojnikov

Možnost iskanja po seznamu glede na datum rojstva, smrti, pokopa,…

Načini obračunov

Možnost obračuna glede na velikost grobnega mesta, po kvadraturi ali s pomočjo uporabniško nastavljivih količin.

Prednosti
 • enostavna in pregledna uporaba;
 • za vsako odjemno mesto (grob) lahko vodite evidenco pokopanih;
 • možnost izpisa najemnih pogodb po omejitvah, ki jih določite po vnaprej vnešenem besedilu;
 • izpis odjemnih mest po določenih omejitvah s podatki o grobovih;
 • izpis odjemnih mest po določenih omejitvah s podatki o grobovih in podatkih o pokopanih.
Prijava na novice

Ne zamudite takojšnih informacij glede novih izobraževanj, zakonov, tehnologij, opozoril…