Zahtevne sistemske rešitve obravnavamo tako kot vas – individualno

PREDNOSTI

Omogoča vodenje evidenc
Omogoča vodenje evidenc
Personalizirana rešitev
Personalizirana rešitev
Nižji stroški poslovanja
Nižji stroški poslovanja
Priprava poročil
Priprava poročil
Pregled aktualnih poslovnih trendov
Pregled aktualnih poslovnih trendov
Avtomatiziran sistem
Avtomatiziran sistem
Brezprovizijsko plačevanje položnic
Brezprovizijsko plačevanje položnic
Večnivojska zaščita
Večnivojska zaščita

Komunala.info

Personalizirana programska rešitev komunala.info je posebej prilagojena potrebam komunalnih podjetij, do katerega lahko varno dostopajo tako vaši zaposleni kot tudi odjemalci vaših storitev. Hitro, enostavno in neomejeno.

Modul je primeren za
 • pregled računov (v HTML in pdf. obliki) in ostalih podatkov v povezavi z odjemnim mestom;
 • pregled kartice finančnega salda;
 • sporočanje informacij, reklamacij in ostalih novosti o vaših storitvah;
 • dostopanje do e-računov in elektronsko plačevanje le-teh v izbrani elektronski banki;
 • nivojsko dostopanje do podatkov, saj so podatki v skladu z varovanjem osebnih podatkov ločeni od podatkovne baze in dostopni samo določenemu uporabniku;
 • utrjevanje odnosov s končnimi potrošniki in učinkovito dvosmerno komunikacijo.
Prednosti
 • varen spletni dostop odjemalcev do podatkov (finančna kartica, dolgovi) v pdf. ali elektronski obliki;
 • enostaven pregled zgodovine izstavljenih in plačanih računov;
 • enostaven pregled neplačanih računov s plačilnimi roki;
 • pregled računov z zneski, taksami in davki;
 • vpogled v stanje števca (voda, plin, elektrika) in zgodovina zabeleženih stanj (odčitavanja);
 • sporočanje stanja števca in drugih merilnikov z merilnih mest upravnikom;
 • sporočanje števila oseb in delilnih razmerij v večstanovanjskih objektih;
 • možnost prijave reklamacije;
 • objavljanje obvestil za odjemalce;
 • odjemalec potrebuje za prvo prijavo v sistem le položnico oziroma račun od dobavitelja.

Mestna blagajna

V podjetju Bass d.o.o. smo v sodelovanju z občinama Celje in Maribor že uspešno pomagali znižati stroške njihovih občank in občanov – s personalizirano programsko rešitvijo MESTNA BLAGAJNA, ki občanom omogoča plačevanje položnic za storitve občinskih podjetij in šol BREZ provizije.

Skupaj z inštalacijo programske rešitve MESTNA BLAGAJNA vam dobavimo tudi celotno opremo za delovanje blagajne.

Prednosti
 • hkratno beleženje in sprejemanje plačil položnic;
 • vnos plačil preko OCR-črtalcev;
 • avtomatski izračun seštevka položnic za posamezno stranko;
 • avtomatski izračun vračila gotovine;
 • izpis potrdila o plačilu na odrezek položnice;
 • vnos za evidenco in plačevanje redarskih položnic oziroma glob za prekrške;
 • priprava poročil o prejetih plačilih za globe;
 • priprava poročil o prejetih plačilih podjetij z možnostjo posredovanja tudi v elektronski obliki;
 • pregled prometa po posamezni blagajni (blagajniškem okencu);
 • avtomatska priprava dnevnika celotnega dnevnega prometa;
 • izvoz plačil v SEPA standardu (enako kot bi dobili plačila iz banke).

EKOlog

V želji po zagotavljanju učinkovitega in za uporabo preprostega informacijskega sistema za upravljanje in organizacijo odvoza odpadkov, smo v sodelovanju z našimi komunalnimi poslovnimi partnerji in uveljavljenimi okoljskimi strokovnjaki razvili personalizirano programsko rešitev EKOlog, ki na podlagi sistemske obdelave podatkov  omogoča kakovostno sledenje odpadkov, saj beleži izvor odpadkov po občinah, zbirnih mestih in posodah, kot tudi nadaljnjo destinacijo odpadkov in njihovo predelavo.

Prednosti
 • zbiranje naročil za odvoz odpadkov;
 • načrtovanje odvoza odpadkov;
 • samodejni prenos privzetih podatkov za posamezno postavko iz načrta odvoza odpadkov;
 • dnevno generiranje delovnih in potnih nalogov;
 • vnos in izpis podatkov o tehtanju odpadkov;
 • priprava podatkov za prenos opravljenih in obračunanih storitev v fakturno knjigo;
 • naročanje odvoza odpadkov (sprejem naročila, izdaja naročilnice za odvoz);
 • kreiranje pogodbe za terminski načrt odvoza odpadkov;
 • zakonsko določeni odvozi (Inkasso evidenca odjemnih mest na podlagi načrta odvoza posamezne posode in pavšalno zaračunavanje);
 • odvoz (na podlagi delovnih in potnih nalogov vozniki opravijo odvoz odpadkov iz kontejnerjev in zbirnih mest, ki so navedena na potnih nalogih, ter ustrezno označijo obseg storitve in ostale podatke na potnem nalogu (prevoženi kilometri, delovni čas, podpis stranke);
 • tehtanje in klasificiranje odpadkov na zbirnih mestih;
 • dopolnitev in zaključitev delovnih in potnih nalogov (na podlagi vrnjenih delovnih in potnih nalogov se vsi naknadno izpolnjeni podatki vnesejo v program);
 • izpis tehtalnih listov;
 • izpis evidenčnih listov za posamezen odpadek;
 • obračun odvoza odpadkov (na podlagi vseh zaključenih delovnih nalogov in opravljenih storitev se plačnikom izstavijo računi).

Zbirna mesta

Programski modul predstavlja mesto, kjer se nahajajo posode za odpadke in je povezano z naslednjimi podatki:
 • lokacija;
 • zbirne posode;
 • odpadki.
Omogoča evidentiranje podatkov
 • tip zbirnega mesta;
 • lastnik;
 • plačniki;
 • naročene storitve v okviru odvoza odpadkov;
 • urejenost in razpoložljivost zbirnega mesta;
 • pogodbena določila in veljavnost pogodb za zbirna mesta;
 • dodatni opisi ali opombe za posamezna zbirna mesta;
 • lokacija (register prostorske enote, ulica in hišna številka, kraj, občina, rajon, cesta, povezovanje z MID-podatki o objektu in koordinatami le-tega);
 • šifrant zbirnih posod (tip posode z vsemi podatki o teži, volumnu, širini, višini, dolžini zbirne posode, serijska številka, fotografija, lastništvo, datum nakupa, številka osnovnega sredstva in status zbirne posode, vrsta odpadkov v zbirni posodi, obračunske storitve za zbirno posodo, RFID podatki s čipa, na podlagi katerih se evidentira seznam izpraznjenih zbirnih posod) in
 • odpadki (opis, klasifikacijska številka, evidenčni list, določitev skupine odpadkov, agregatno stanje odpadkov, embalaža, destinacija odpadkov, način nastajanja odpadka – npr. odpadek iz gospodinjstva, način predelave in odstranitve odpadka, gostota in deleži, določitev ali smo za posamezen odpadek povzročitelj, prevoznik, zbiralec, posrednik, odstranjevalec ali predelovalec).

Avtostrojni park

Programski modul AVTO-STROJNI PARK omogoča lažje načrtovanje odvoza odpadkov, saj zagotavlja natančno evidenco vozil, zavarovanja in vzdrževalnih del na posameznih vozilih ter vlogo zaposlenih pri odvozu odpadkov (voznik, sovoznik, spremljevalec). Vsako vozilo  je opremljeno tudi z identifikacijsko kartico za tehtanje odpadkov in s plačilno kartico za pokrivanje stroškov goriva.

 Vodenje evidence za področja
 • Vozila (tip, teža, nosilnost, letnik, prevoženi km, registrska št., garažna številka, ID-kartica, št. osnovnega sredstva, priklopnik, tara …);
 • Zavarovanje vozil in tehničnih pregledih (naziv, vrsta ter datum sklenitve in veljavnosti zavarovanja, znesek, ime zavarovalnice, datum in veljavnost opravljenega tehničnega pregleda, opombe);
 • Vzdrževanje vozila (opis, datum, znesek, prevoženi km, vrsta servisa, zavarovanje, priklopnik);
 • Prevoznik (voznik, sovoznik, prvi ali drugi spremljevalec v vozilu);
 • Zaposleni (čas trajanja zaposlitve, tip zaposlitve, ID-kartica, delovni oddelek ali skupina);
 • Plačilne kartice za pripadajoča vozila (kartica vozila, plačilna kartica za gorivo, datum izdaje in veljavnost kartice, lastnik vozila).

Delovni in potni nalogi

Naročila odvozov odpadkov se generirajo na podlagi v planski enoti nastavljenih parametrov za nastavitev plana odvozov. Na podlagi naročil odvozov se nato dnevno kreirajo pripadajoči delovni in potni nalogi na način, da se iz plana odvozov avtomatsko prenesejo vsi potrebni podatki za kreiranje delovnega naloga (vozilo, voznik, spremljevalci, storitve na posameznih zbirnih mestih, podatki o zbirnih posodah in odpadkih ter plačniku).

V PLANSKI ENOTI določimo lokacijo odvoza oziroma planski rajon ulic, krajev in zbirnih mest ter določimo način prevoza in datum oziroma dneve odvoza posamezne ali večih skupin zbirnih posod v okviru izbranega rajona.

Nato na podlagi PLANSKE ENOTE kreiramo NAROČILO, ki predstavlja osnovo za pripravo delovnega naloga in odvoza.

Vnosni podatki:
 • vrsto in tip naročila;
 • datum prejema in izvršitve naročila/odvoza za določenega naročnika (kontakt, telefon);
 • vozilo za odvoz;
 • zbirno mesto in zbirne posode.
Kreirano NAROČILO je osnova za izdajo DELOVNIH IN POTNIH NALOGOV, ki vsebujejo naslednje podatke:
 • datum izdaje, tip in status delovnega naloga;
 • naročnik, zbirne posode, vrsta odpadkov in zbirno mesto odvoza;
 • obseg storitev v okviru odvoza odpadkov;
 • podatke o vozilu, priklopniku in vozniku s spremljevalci.

Logistika odpadkov

Pri TEHTANJU odpadkov programski modul beleži evidenco o:
 • osnovnih tehtalnih podatkih (datum, čas, tip, smer in vrsta tehtanja in tehtnice);
 • vozilu (teža praznega/polnega vozila, volumen in teža odpadkov, registrska številka vozila in priklopnika);
 • odpadkih (mesečna frekvenca nastajanja določenega tipa odpadkov, agregatno stanje in embalaža odpadkov, ali je nastajanje odpadkov enakomerno ali enkratno);
 • storitvah, ki se zaračunavajo pri odlaganju odpadkov na odlagališče;
 • plačnikih/imetnikih;
 • izvoru odpadkov (ulica, kraj, mesto, občina);
 • oddaji in prevzemu odpadkov (podatki o kontaktni osebi, ki je zadolžena za oddajo/prevzem odpadkov na odlagališče).
Omogoča
 • vodenje evidence pripeljanih odpadkov (po občinah in lokacijah znotraj odlagališča ali zbirnega centra);
 • avtomatsko tehtanje odpadkov;
 • upravljanje prometa na odlagališču odpadkov;
 • na podlagi TEHTALNIH LISTOV modul samodejno skreira evidenčne liste, ki so potrebni za posamezno vrsto odpadka;
 • brezkontaktno identifikacijo vozil ter vodenje vozila in voznika skozi postopek tehtanja in evidentiranja s pomočjo samodejnega dviganja in spuščanja zapornic;
 • usmerjanje prometa na odlagališču;
 • evidentiranje pripeljanih odpadkov;
 • popoln nadzor o stanju na odlagališču (datum in ura prihoda vozila, teža vozila, stanje zapornic, zaloga odpadkov/surovin po lokacijah odlagališča);
 • na ZBIRNIH CENTRIH program poleg vodenja evidence odpadkov zagotavlja tudi popolno evidenco o pripeljanih odpadkih, njihovem razvrščanju in nadaljnjem odvozu na posamezne deponije glede na posamezno vrsto odpadkov.

Obračun

Programski modul OBRAČUN omogoča enostavno in hitro pripravo podatkov za obdobno izdajo računov kot tudi kreiranje številnih pregledov in evidenc, ki jih potrebujemo za načrtovanje in pregled opravljenih storitev

Omogoča
 • izpis odjemnih mest (glede na vrsto in status obračuna);
 • izpis seznamov plačnikov za določeno odjemno mesto (kjer za odjemno mesto plačuje več kot en naročnik);
 • vodenje evidence komunalnih odpadnih voda – greznic, na katere je priključenih več odjemnih mest, kar zagotavlja pregled in nadzor nad količino odpeljanjega blata iz pretočne greznice kot tudi natančne podatke o lokaciji, kamor je bila odpeljana vsebina greznice, in enostavno poročanje Ministrstvu za okolje in prostor s podatki medresorskih identifikatorjev (MID-podatki).

Greznice in male čistilne naprave

Osnovni podatki, ki jih modul evidentira:
 • lokacija greznice oziroma male čistilne naprave;
 • medresorski identifikatorji;
 • način priključitve;
 • vrsta greznice (pretočna ali nepretočna);
 • male čistilne naprave;
 • objekti kmečkega gospodarstva.
Omogoča
 • vodenje evidence odpadnih komunalnih voda iz greznic in malih čistilnih naprav, na katere je priključenih več odjemnih mest;
 • pregled in nadzor nad količino odpeljanjega blata iz pretočne greznice;
 • natančne podatke o lokaciji, kamor je bila odpeljana vsebina greznice;
 • enostavno poročanje Ministrstvu za okolje in prostor s podatki medresorskih identifikatorjev (MID-podatki).

Bass BI

Poslovna inteligenca za jasen pogled z vrha

Prava informacija v pravem trenutku lahko odloča o usodi in prihodnosti vašega podjetja. Kajti šele ko zmoremo razumeti preteklost in nadzorovati sedanjost, lahko tudi pravilno načrtujemo našo poslovno prihodnost. Zato smo programsko rešitev Bass BI zasnovali kot transparenten pogled z vrha oziroma z mislijo na nadzorne, načrtovalne in upravljalske potrebe vodilnih kadrov v podjetjih.

Omogoča
 • hitro in enostavno na podlagi realnih podatkov izvedli analizo aktualnega stanja v vašem podjetu in ustrezno strateško načrtovaliprihodnje poslovanje;
 • skreirali poročilo stanja brez dodatnega znanja o delu v posebnih programih za kreiranje poročil;
 • kadar koli in kjer koli (na osebnem ali prenosnem računalniku, tablici, pametnem telefonu ipd. – pogoj je le internetna povezava)dostopali do za vas relevantnih poslovnih informacij o stanju v vašem podjetju;
 • v realnem času in iz realnih podatkov avtomatično analizirali želene informacije o stanju v vašem podjetju;
 • hitreje pregledali aktualne poslovne trende s pomočjo nazornih grafov.
Prijava na novice

Ne zamudite takojšnih informacij glede novih izobraževanj, zakonov, tehnologij, opozoril…