Za podjetja, ki želijo popoln nadzor in upravljanje s financami

PREDNOSTI

Omogoča vodenje evidenc
Omogoča vodenje evidenc
Tiskanje mesečnih obrazcev
Tiskanje mesečnih obrazcev
Povezava med programi
Povezava med programi
Pregled aktualnih poslovnih trendov
Pregled aktualnih poslovnih trendov
Avtomatiziran sistem
Avtomatiziran sistem
Prihranek časa
Prihranek časa
Delo z več dokumenti hkrati
Delo z več dokumenti hkrati
Večnivojska zaščita
Večnivojska zaščita

Glavna knjiga

Programski modul omogoča pregledno vodenje dvostavnega knjigovodstva v skladu s knjigovodskimi normativi kot tudi natančen vpogled v poslovanje podjetja in enostavno pripravo bruto bilance.

Omogoča
 • kontinuirano nadzorovali uravnoteženost knjižb;
 • ažurno spremljali poslovanje po profitnih centrih, stroškovnih mestih ali njihovih posameznih nosilcih;
 • bolj natančno definirali prihodke, odhodke in stroške;
 • enostavno vnesli temeljnice;
 • pregledali in ažurirali vse knjižbe;
 • pregledali in izpisali kartice konta glavne knjige;
 • avtomatično prenesli kumulativne temeljnice iz saldakontov;
 • pripravili in izpisali bruto bilanco;
 • avtomatično zaključili temeljnico ob zaključku bilančnega leta;
 • izpisali dnevnik knjižb glede na datum ali konto;
 • pripravili obračunske liste po enotah in kreirali poročilo SRS 35;
 • izvozili podatke za revizorsko hišo, DURS ali povezano podjetje;
 • samostojno definirali način združevanja in seštevke na izpisih;
 • avtomatično uvozili podatke iz saldakontov, izdanih/prejetih računov, osnovnih sredstev, plač, materialnega poslovanja, blagajne, banke, zbirnih centrov itd.
 • pregledno pripravili podatke za nadaljnjo obdelavo v kar 16 standardnih formatih (Excel, Word, Dbase, besedilo, html …);
 • kreirali poročilo po SRS in ostalih računovodskih standardih;
 • hitro in preprosto generirali pregledna poročila za vodstvene kadre.

Obračunski listi

Modul OBRAČUNSKI LISTI je namenjen pregledovanju stroškov in prihodkov po različnih profitnih centrih v podjetju. Modul beleži prihodke in odhodke s pomočjo kontov oziroma stroškovnih mest in njihovih nosilcev kot tudi omogoča združevanje skupin po posameznih obračunskih listih ali združevanje stroškov/prihodkov v okviru posamezne delovne skupine.

Z modulom OBRAČUNSKI LISTI lahko zlahka pripravite uradne poslovne izkaze (bilanca stanja, uspeha) kot tudi lastna poročila in primerjalne bilance (večletne ali primerjave planskega in aktivnega področja).

Prednosti
 • enostavno spremljanje in nadzor doseženih rezultatov podjetja po poljubnih skupinah;
 • možnost razporejanja posamezne skupine v druge skupine – preko ključa (npr. delitev skupnih stroškov/prihodkov);
 • vgrajeno orodje za nadzor pravilnosti nastavitev programa in opremljenosti konta/vrstice s podatki;
 • možnost shranjevanja več različnih tipov obračunskih listov;
 • možnost izbire 3 do 8- mestne globine konta in poljubnega datumskega obdobja;
 • možnost izvoza podatkov za nadaljno obdelavo in oblikovanje v program Excel;
 • možnost shranjevanja predpripravljenih obračunskih listov;
 • možnost priprave neomejenega števila obračunskih listov za namene sledenja poslovnim trendom v opazovanem obdobju.

Knjiga prejetih računov

Omogoča
 • pregledno vodenje evidence vseh prejetih računov, likvidacij, zavrnitev, plačanih in neplačanih računov;
 • kreiranje poročila za vhodni DDV;
 • delo z več dokumenti hkrati;
 • pregledno označitev tipa in stanja dokumenta, skupine za knjiženje, podatkov za knjižbo/stranko/dokument za knjiženje ter vseh želenih opomb;
 • določitev osebe ali skupine, ki je pooblaščena za likvidacijo računa, ter datum likvidacije ali ključ, po katerem boste račun razdelili po stroškovnih mestih;
 • povezavo z modulom POŠTA KNJIGA PREJETIH RAČUNOV (uvoz pošte in računov);
 • povezavo z modulom PLAČILNI NALOGI za pregledno plačevanje računov;
 • izvoz podatkov v program SALDAKONTI;
 • izpis knjige DDV za vstopni davek v skladu z veljavno zakonodajo.

Knjiga DDV

Omogoča
 • pripravo seznama prejetih in izdanih računov;
 • kreiranje poročila za vhodni in izhodni davek na dodano vrednost ter izpis popravkov vrednosti po obdobjih;
 • poljubno nastavitev poti do knjige prejetih računov in vrste knjižb, ki jih želite zajeti pri pripravi knjige DDV ter področij, ki jih želite pri pripravi knjige DDV zajeti;
 • združevanje podatkov pri razdeljevanju področij izdanih računovin;
 • izpis obrazca DDV-O in pripravo XML-datoteke za prenos na DURS.

Saldakonti

Programska rešitev SALDAKONTI je nepogrešljiva za pregledno vodenje obveznosti in terjatev do vaših kupcev in dobaviteljev

Omogoča
 • celovito in izredno natančno spremljanje obveznosti in terjatev (izpis in pregled kartice stranke ali paketa kartic);
 • pregled odprtih stanj kupcev in dobaviteljev;
 • istočasno delo z več programskimi okni;
 • različno razvrščanje pregleda kartic kupcev glede na datum kreiranega dokumenta, datum knjiženja, znesek, sklicno številko ali številko računa;
 • avtomatizirano ročno zapiranje postavk in prenos prometa stranke na drugo osebo;
 • avtomatično knjiženje stotinskih izravnav pri zapiranju terjatev;
 • avtomatično knjiženje plačil preko bank v skladu z elektronskimi podatki izbrane banke in preko SEPA-sistema;
 • uvoz in knjiženje direktnih bremenitev;
 • uvoz prejetih in izdanih računov;
 • uvoz blagajniških prejemkov in izdatkov;
 • uvoz podatkov iz drugih programov;
 • spremljanje likvidnostnih tokov;
 • kreiranje stop liste – blokiranih dolžnikov;
 • prenos podatkov v glavno knjigo (sintetično in analitično);
 • večnivojsko zaščito, nadzor in sistem dovoljenj;
 • pripravo podatkov za potrebe kreiranja predlogov za izvršbe;
 • povezavo z elektronskim bančnim poslovanjem;
 • kreiranje analiz odprtih računov in terjatev glede na starost, strukturo in vrsto terjatve kot tudi možnost grafičnega prikaza finančnih podatkov;
 • povezavo z glavno knjigo in avtomatično generiranje temeljnice.

Obresti

Sestavni del programa SALDAKONTI

Omogoča
 • obračun najrazličnejših obresti: npr. zakonske, konformne, linearne, pogodbene obresti ipd., kot tudi vključuje možnost obračuna obresti za prepozno plačane in neplačane račune;
 • navaden ali podrobni izpis obračuna obresti z določenim minimalnim zneskom obresti kot tudi obračun in izpis obračuna obresti za ročno vnešene zneske in za določene stranke;
 • pri obračunu obresti lahko poljubno izločite določena obdobja kot tudi obračunate obresti le za pravne/fizične osebe ali davčne zavezance/nezavezance;
 • iz obračuna lahko izločite prepozno plačane račune, ki so bili zaprti z dobropisi ali odpisi, kot tudi ločite obračunane obresti na že tožene in netožene terjatve;
 • povezavo z glavno knjigo in avtomatično generiranje temeljnice.

Opomini

Druga pomembna komponenta programa SALDAKONTI je modul OPOMINI, ki kot pomagalo pri vsakodnevni učinkoviti izterjavi dolgov omogoča enostavno pripravo, izpis, pregled in nadzor nad izdanimi opomini.

Omogoča
 • avtomatično generirali, uredili in pripravili pregleden seznam opominov in IOP-obrazcev (po šifri stranke, datumu knjiženja, znesku, nazivu ipd.);
 • poljubno spremenili in vašemu podjetju prilagodili obliko in vsebino vsakega opomina in IOP-obrazca;
 • obračunali in izpisali obresti na posameznem opominu;
 • izbrali možnost ne-/upoštevanja preplačil;
 • pripravili izpis prvega opomina in opomina pred tožbo;
 • pripravili seznam predlogov za izvršbo;
 • pripravili paketni izpis opominov;
 • izvozili opomine za tiskanje na UPN-obrazcih;
 • pripravili in izpisali IOP-obrazce glede na vrsto plačila v izbranem terminu oziroma trenutno stanje;
 • s pomočjo vpisa besedila avtomatično izvozili stroške opominov na mesečne račune (v povezavi s programom INKASSO);
 • izvozili odprte postavke za prikaz salda na rednih mesečnih računih;
 • avtomatično razknjižili postavke plačanih opominov;
 • kreirali podrobno analizo opominov in plačil opominov glede na seznam ali šifro stranke.

Osnovna sredstva

Programska rešitev za vodenje evidence osnovnih sredstev vam omogoča enostavno in učinkovito vodenje ter spremljanje vseg poslovnih dogodkov, vezanih na osnovna sredstva.

Omogoča
 • imeli kontinuiran in natančen pregled nad osnovnimi sredstvi kot tudi nad avtomatičnim akontativnim mesečnim obračunavanjem amortizacije in končnega letnega obračuna;
 • zlahka pregledali osnovna sredstva za izločitev iz uporabe;
 • avtomatično pripravili temeljnico za knjiženje v knjigovodstvu;
 • zlahka pripravili izpise dokumentov in zbirne spise vseh osnovnih sredstev ali le tistih, ki bodo iz uporabe izločeni, glede na določen mesec, šifro osnovnega sredstva; amortizacijsko skupino, konto, nahajališče ali stroškovno mesto;
 • opravili inventuro osnovnih sredstev s pomočjo prenosnih terminalov;
 • vzpostavili popolno evidenco osnovnih sredstev, ki so v lasti podjetja in v upravljanju;
 • prilagodili amortizacijo pri povečanju vrednosti posameznega osnovnega sredstva;
 • vodili pregledno evidenco osnovnih sredstev v upravljanju večih lastnikov;
 • izračunali uporabnostno amortiziranje.

Plače

Programski modul PLAČE zagotavlja pregledno evidenco plačnih podatkov o prejemnikih dohodkov ter enostaven, hiter in natančen obračun vseh vrst dohodkov (osebni dohodek, javna dela, sejnine, avtorski honorarji, individualne pogodbe).

S pomočjo različnih parametrov lahko programski modul  uporablja različna izhodišča za obračun (iz bruto plače, iz neto plače, iz ur, iz normativov ipd.). Število postavk, ki določajo višino bruto plače, lahko v programu nastavite poljubno.

Med tem tudi upošteva
 • osnovne ure, praznike, dopuste, stimulacije, dežurstva, dodatke;
 • olajšave (dohodninska, za družinske člane);
 • prejemke (za prehrano, prevoz na delo, za ločeno življenje ipd.);
 • odtegljaje (prostovoljno zdravstveno zavarovanje, premija za PDPZ, članarine, skladi za samopomoč ipd.);
 • kredite in zmanjšanja plač.
Omogoča:
 • tiskanje mesečnih obrazcev (obračunski listi, izplačilni seznam, podpisna lista, obrazci REK 1, OBR-P1, 1, 1A, rekapitulacija, davek na plače, izplačila in krediti, odtegljaji, seznam za PDPZ) in izplačilnih list v zaprte kuverte;
 • preprosto iskanje po nazivu, stroškovnem mestu, naslovu, kraju ali vrsti pogodbe;
 • natančen in nazoren pregled ter nadzor nad izdanimi in zaključenimi krediti;
 • avtomatično pripravo podatkov za ZPIZ (M4) kot tudi XML datotek za poenostavljeno oddajanje podatkov (REK-i, REK2 itd.);
 • avtomatično generiranje virmanov za izplačila temeljnice za knjigovodstvo;
 • neposredno povezavo s programom za evidenco delovnega časa EVICA in DELOVNI NALOGI ter vsa potrebna poročila za poročanje in interni nadzor.

Blagajna

Programsko rešitev BLAGAJNA omogoča enostavno in pregledno vodenje blagajne ter kreiranje blagajniških prejemkov, izdatkov in dnevnikov.

Omogoča:
 • ustvarjanje pregledno in izčrpno evidenco vseh podatkov o vaših strankah;
 • popisovanje zneskov postavk in plačil, prejemkov, izdatkov, blagajniških dnevnikov;
 • enostavno in hitro pregledali vsa gotovinska plačila – vsa plačila se avtomatsko zaprejo
 • ustvarili zaznamke in opombe;
 • evidentirali vrsto transakcije ali plačila (pobiranje plačil končnih potrošnikov, prejemek, izdatek, dnevnik, vračilo stroškov, dnevnic, kilometrine);
 • evidentirali vrsto transakcije ali plačila (dvig gotovine, plačilo računa/predračuna, gotovinsko, kartično poslovanje …);
 • vnašali, ažurirali in izpisovali blagajniške prejemke ter izdatke;
 • avtomatsko kreirali blagajniški dnevnik s prenosom blagajniškega salda na naslednji dan;
 • avtomatsko knjižili blagajniški dnevnik v knjigovodstvu (povezava z glavno knjigo in saldakonti);
 • pripravili blagajniški izdatek za dnevni polog gotovine ob zaključku delovnega dne;
 • pregledno vodili blagajniški minimum/maksimum;
 • pripravili specifikacijo za polog gotovine na banko.

Izvršbe

Ko vse predhodne prošnje in opomini ne odosežejo poplačila terjatev – izberite programski modul IZVRŠBE, ki omogoča učinkovito izterjavo dolgov ter vodenje pregledne evidence vseh vloženih izvršb, njihovega stanja in stroškov, ki so z njimi povezani, kot tudi stanja dolga po posamezni izvršbi.

Omogoča
 • samostojno ali s pomočjo odvetnika pripravite učinkovit nalog za izvršbo na dolžnikove prejemke, lastniške deleže, premičnine in nepremičnine ali na njegov transakcijski račun z vsemi pripadajočimi prilogami;
 • pripravljene izvršbe lahko nadalje ažurirate, dopolnite in nadzorujete podatke o toženi stranki, zneskih izvršbe ter datumu tožbe, predane v izvršbo, oziroma datumu njene pravnomočnosti;
 • skupaj s pripravo izvršbe vam modul omogoča tudi navedbo vseh taks in stroškov v zvezi z izvršbo (obresti, vrednost točke, podatki o priznanih stroških, vrednosti umika ali odpisa ipd.) kot tudi nastavitev opomnikov za rubeže, zapadle datume in dogovore;
 • posamezna izvršba vsebuje tudi podatke o odvetniku in predstavniku oziroma izvršitelju tožbe kot tudi podatke o vseh stroških, DDV-ju, zakonsko priznanih zamudnih obrestih, odprtih postavkah in prejetih plačilih, ki so bila dana v predlogu za izvršbo;
 • modul omogoča tudi uvoz seznama računov in strank za izvršbe iz saldakontov in iz evidence prejetih plačil kot tudi združevanje več predlogov za izvršbo v eno;
 • zlahka pa boste v programu kreirali tudi popolno evidenco vseh stroškov v zvezi z izvršbami ter pregleden seznam izdanih in zaključenih izvršb oziroma stopnjo njihove realizacije;
 • povezava z modulom z eIZVRŠBAMI omogoča, da vse pripravljene podatke avtomatizirano oddate na COVL brez tiskanja ali ročnega vpisovanja na portalu.

Plačilni nalogi

Prihranite dragoceni čas in poenostavite plačevanje obveznosti do svojih dobaviteljev in države – s programom PLAČILNI NALOGI, ki omogoča enostaven pregled vseh odprtih obveznosti in dnevnih plačil kot tudi preprosto možnost plačevanja brez nepotrebnih dvojnih vnosov.

Delo v programu PLAČILNI NALOGI je povsem preprosto, saj temelji na med seboj povezanimi šifranti (stranka, notranja stranka, namen, vrsta posla) in preglednimi barvnimi kombinacijami, z opcijo združevanje virmanov in izpisom specifikacije pa boste tudi znatno prihranili pri stroških nakazil.

Omogoča
 • plačilne naloge in celo opravili spletno plačilo, saj je program povezan z vsemi večjimi slovenskimi bankami;
 • uvozili odprte dolgove in plačila iz ostalih modulov programskega paketa FINANCE (saldakonti, plače, knjiga prejetih računov);
 • izvajali paketno spletno elektronsko plačevanje;
 • vnaprej pripravili virmane;
 • kreirali arhiv za zbirno plačevanje večih računov in avtomatsko generirali poročila za upnike;
 • izpisali plačilne naloge.
Prijava na novice

Ne zamudite takojšnih informacij glede novih izobraževanj, zakonov, tehnologij, opozoril…