Optimizirajte poslovne procese in s tem potrebno konkurenčnost

PREDNOSTI

Omogoča vodenje evidenc
Omogoča vodenje evidenc
Brez dvojnih vnosov in podvajanja podatkov
Brez dvojnih vnosov in podvajanja podatkov
Pregled delovnih mest po oddelkih
Pregled delovnih mest po oddelkih
Spremljanje in nadzorovanje delovnega časa zaposlenih
Spremljanje in nadzorovanje delovnega časa zaposlenih
Tiskanje podatkov po željenih kriterijih
Tiskanje podatkov po željenih kriterijih
Enostavno izdajanje ponudb in predračunov strankam
Enostavno izdajanje ponudb in predračunov strankam
Možnost avtomatiziranega vpisovanja
Možnost avtomatiziranega vpisovanja
Večnivojska zaščita
Večnivojska zaščita

Kadrovska evidenca

Kadrovska evidenca obsega 4 kategorije podatkov o zaposlenih:
 • osebne podatke zaposlenih (datum rojstva, stalno prebivališče, popis družinskih članov, transakcijski račun zaposlenega, kontaktni podatki ipd.);
 • zdravstvene podatke (zavarovanje, zdravniški pregledi, invalidnosti, poškodbe);
 • podatke o izobraževanju zaposlenih in
 • zaposlitvene podatke (seznam delovnih nalog, pogodba o zaposlitvi, bonifikacije itd.).
Prednosti
 • enostavna in pregledna uporaba;
 • povezava med šifranti in barvnimi kombinacijami za boljšo preglednost podatkov;
 • možnost istočasnega dela z več okni hkrati;
 • možnost enostavnega izračuna letnih dopustov;
 • program samodejno opozarja na: zaključek delovnih razmerij, redne zdravstvene preglede, izobraževanja za varstvo pri delu ipd.;
 • možnost izpisov in pregleda podatkov po želenih kriterijih;
 • s programom nadomestite vso papirno evidenco o zaposlenih;

Evica

EVICA je nepogrešljiv program za evidenco delovnega časa, ki:

 • budno spremlja in nadzoruje delovni čas vaših zaposlenih, tako, da imajo nadrejeni v vsakem trenutku možnost enostavnega pregleda prisotnosti in odsotnosti slehernega zaposlenega v podjetju;
 • omogoča natančen pregled vseh zaposlenih posamično, grafično in numerično, saj uporablja enoten šifrant zaposlenih;
 • enostavno in pregledno tabelarično prikazuje prihode in odhode zaposlenih;
 • omogoča enostavno dodajanje novih zaposlenih in njihovih kartic za dostop;
 • omogoča pregled drsečega delovnega časa – tudi v več izmenah, deljenega delovnega časa, nočnih izmen, skrajšanega delovnega časa, »ruskega turnusa« in kombinacijo le-teh;
 • omogoča določanje vrste odsotnosti in prisotnosti (dežurstvo, zimsko delo, letni dopust, praznik, izredni ali študijski dopust, neplačan izostanek, intervencija, nadura, bolniška …);
 • omogoča vnaprejšnjo koledarsko nastavitev vseh delovnih in dela prostih dni, praznikov in dopustov tako za posameznega zaposlenega kot tudi za vsak oddelek v vašem podjetju;
 • omogoča združevanje zaposlenih po oddelkih in delovnih skupinah;
 • omogoča kreiranja delovnega urnika za oddelke, delovne skupine in posamezne zaposlene;
 • omogoča nastavitev terminala glede na vrsto dela (od/do ure);
 • avtomatično prepoznava dogodke oziroma napake povezane z delovnimi urniki;
 • omogoča elektronsko pošiljanje obračuna delovnih ur zaposlenim in povezavo s programom obračuna plač;
 • omogoča kreiranje mesečnega pregleda prisotnosti vseh zaposlenih;
 • podpira masovni vnos enakih podatkov za več zaposlenih in tudi za daljše časovno obdobje (kolektivni dopusti, en vnos za dopust/bolniško/… za daljše obdobje;
 • omogoča vodenje in koriščenje salda ur ter ostalih podatkov, ki se kasneje uporabljajo pri plačah (dodatki, stimulacije, …);
 • omogoča združevanje več lokacij na nivoju enotne baze;
 • omogoča enostaven pregled po skupinah – vsak vodja vidi le svoje zaposlene;
 • možnost večih koledarjev in urnikov;
 • možnost evidentiranja izmenskega dela;
 • možnost nastavitev posebnosti na zaposlenega, ekipo ali izmeno;

Računi

Program RAČUNI omogoča:
 • enostavno in pregledno izstavljanje vseh vrst računov (interni, pred dobavo, zbirni), predplačil, dobropisov in ponudb za storitve in izdelke;
 • vpisovanje osnovnih podatkov (stranka, številka dokumenta, kraj in datum opravljene storitve, rok plačila) kot tudi vpisovanje poljubnih besedil in dodatnih podatkov (številka naročilnice, št. delovnega naloga, št. Izdajnice materiala, stroškovno mesto, znesek obresti, znesek avansa, datum predplačila);
 • možnost določitve veze dokumenta ter nastavitve plačila na obroke, davčne stopnje, popusta, cene in stroškovnega mesta;
Prednosti
 • avtomatsko generiranje evidence in izpis izhodnega DDV;
 • generiranje mesečnih računov na osnovi povezave s programoma INKASSO in EKOlog;
 • uvoz podatkov na račune (za namene prikaza stanja, pošiljanja opominov ipd.);
 • povezava in izvoz podatkov v program SALDAKONTI;
 • kopiranje računov;
 • avtomatsko zaračunavanje zaključenih delovnih nalogov in izdajnic iz skladiščnega poslovanja;
 • izpis in izvoz podatkov za plačilo trajnikov po posameznih bankah;
 • možnost izstavljanja zbirnih računov za stranke;
 • možnost prilagoditve programa za uporabo v maloprodaji z vsemi potrebnimi evidencami in prilagojenimi izpisi za POS-tiskalnike;
 • možnost neposrednega izpisovanja UPN nalogov iz programa in tiskanja le-teh tudi preko zunanjega izvajalca (npr. EPS, KRO, INO);
 • avtomatsko generiranje knjige izdanih računov in dobropisov iz že izstavljenih računov;
 • pregled podatkov po lastnih iskalnih omejitvah (knjiga dokumentov, pregled dokumentov, storitve po rajonih, primerjava paketov itd.);
 • možnost združevanja podatkov glede na storitev, konto, cene …;
 • možnost združevanja vrstic za potrebe prikaza na izpisu;
 • možnost natančnega analiziranja realizacije izdanih računov po različnih regionalnih kriterijih;
 • možnost izmenjave podatkov z zunanjimi prejemniki podatkov (upravniki, večji prejemniki ipd.);
 • možnost priprave podatkov za zunanje prejemnike (npr. poraba vode, ki se izmenjuje med dvema komunalnima podjetjema);
 • možnost povezave z eRAČUNI za namene elektronske izmenjave dokumentov (tudi s prenosnimi terminali za fakturiranje na terenu.

Ponudbe

Program PONUDBE omogoča enostavno in pregledno izdajanje ponudb in predračunov strankam.

Z njim boste lahko vnesli vse potrebne postavke:
 • podatki o ponudbi (št. in datum, opis ponudbe);
 • podatki o stranki;
 • podatki o segmentu/sekciji projekta, ki ga ponudba opredeljuje;
 • obseg ponudbe (vrsta storitve oziroma izdelka ali materiala, količina, cena);
 • popust.
Prednosti
 • zelo zmogljiv program za izdajanje, izpis in arhiviranje kreiranih ponudb;
 • enostavna uporaba;
 • vsi pomembni podatki za pripravo ponudbe zbrani na enem mestu;
 • možnost enostavne obnovitve ponudbe (iz že obstoječe v novo);
 • možnost paketnega izpisa ponudb, ki znatno prihrani čas pri izpisu ponudb;
 • avtomatska priprava zahtevnice za želeno ponudbo z možnostjo različnih oblik izpisa zahtevnice (samo material, samo storitve, skupna zahtevnica) ob potrditvi naročila.

Naročila

Program NAROČILA omogoča natančno in pregledno vodenje evidence pri naročanju materiala in storitev z natančnim popisom: dobaviteljev, špediterjev, skladišč, materiala, datuma naročila, količine, roka dobave in plačila, višine popustov ter načina plačila.

Prednosti
 • enostavna in pregledna uporaba programa;
 • izjemna preglednost nad naročili z enotno evidenco vseh izdanih naročilnic;
 • celotna zakonsko predpisana evidenca javnih naročil za zbiranje in izbiro ponudb kot tudi oddajo in kontrolo javnega naročila;
 • enostaven pregled podatkov v zvezi z naročanjem po datumskem obdobju, tipu, številki ali statusu dokumenta ali po dobavitelju;
 • popolna evidenca naročenega blaga z dogovorjenimi cenami in dobavnimi roki za kasnejšo kontrolo ob sprejemu blaga;
 • možnost povezovanja naročil s skladiščnim poslovanjem preko centralnega šifranta;
 • možnost kopiranja dokumentov za prihranek časa pri izdaji naročilnice;
 • možnost enostavnega pregleda naročenega materiala po različnih kriterijih;
 • možnost delne dobave in kontrole nad njo.

Materialno poslovanje

Brez temeljite organizacije dela, inventarja in logistike dobrega poslovanja ni. Zato izberite naš program MATERIALNO POSLOVANJE, ki zagotavlja natančno vodenje skladiščnega, materialnega in blagovnega poslovanja.

Kreirali boste lahko vse potrebne skladiščne dokumente, ki bodo s pomočjo ročnega ali avtomatskega vpisovanja s terminali vsebovali:
 • osnovne podatke o strankah/kupcih;
 • številko prevzemnega dokumenta;
 • odvisne stroške, popuste, marže, davek, zalogo;
 • količino in nabavno ceno izbranih skladiščnih artiklov, nazive in serijske številke materiala.
Prednosti
 • enostavna in pregledna uporaba;
 • enostavno kreiranje in izpis skladiščnih dokumentov (sprejemnice, dobavnice, povratnice, inventurnih viškov) s pomočjo črtne kode izdelkov;
 • enostavna in avtomatizirana priprava inventurnih listov po različnih filtrih in izpisih – vključno s črtno kodo;
 • enostaven vnos inventure z avtomatiziranim izračunom viškov in mankov;
 • enostavna in preprosta sprememba cen artiklov;
 • vodenje zalog po načelu FIFO ali ostalih metodah vrednotenja (povprečne drseče cene);
 • možnost pregleda zaloge na želeni dan;
 • možnost vodenja večih skladišč hkrati;
 • možnost prenosa izdelkov med skladišči s pomočjo prenosnice;
 • možnost ločevanja artiklov po maržnih skupinah;
 • možnost uporabe prenosnih terminalov za potrebe inventur;
 • možnost kreiranja rezervacij in obdelovanja zahtevnic za material;
 • možnost zaklepanja datuma knjiženja;
 • avtomatsko generiranje zahtevkov za material, ki ga trenutno ni na zalogi, v programu za naročila;
 • avtomatsko kalkuliranje priporočene prodajne cene ob sprejemu blaga v skladišče z možnostjo dodajanja odvisnih stroškov.

Potni nalogi

Potrebujete enostavno in hitro vodenje ter obračun potnih stroškov doma in v tujini?

Vodite pregledno evidenco podatkov o:
 • zaposlenih na službeni poti;
 • razlogih za odhod na službeno pot;
 • vrsti transporta, višini dnevnic in dodatkov;
 • plačniku in predujemu.
Prednosti programa POTNI NALOGI:
 • enostavna uporaba programa za službena potovanja in osebna vozila;
 • samodejni izračun trajanja odsotnosti zaposlenih na službeni poti in višine izplačila potnih stroškov;
 • enostaven mesečni pregled potnih nalogov (po zaposlenih ali datumu odhoda);
 • natančna evidenca potnih nalogov.

Delovni nalogi

Program omogoča enostaven pregled in natančno evidenco opravljenega dela ter porabljenega materiala v delovnem procesu.

Prednosti:
 • možnost natančne in analitične klasifikacije s predpripravljenimi šifranti: izvajalci, stranke, storitve, material, cenik, enote, besedila, statusi, delovne skupine, normativi, vrste del, zaračunavanje, vrste delovnih nalogov, vrste napak z vzroki, itd.;
 • nivojski dostop oziroma uporaba programa;
 • ni dvojnih vnosov in podvajanja podatkov;
 • ločena evidenca za plačnika in naročnika na istem delovnem nalogu;
 • možnost uporabe istih delovnih nalogov za več podjetij hkrati;
 • možnost izpisa paketa nalogov;
 • možnost vodenja delovnega dnevnika za vsakega zaposlenega po principu nastavljivega intervala;
 • možnost označevanja delovnih nalogov in strank kot tudi dodajanja kratkih opisov del, prednastavljenih besedil in opomb;
 • možnost določitve ter izpisovanja enot, postavk in projektov na posameznem delovnem nalogu za vsako delovno nalogo posebej kot tudi kasnejše podrobnejše preglede in statistike;
 • možnost določitve nosilca delovnega naloga, ki ga program pri odpiranju novega delovnega naloga avtomatično ponudi s seznama;
 • povezava s programom RAČUNI omogoča avtomatsko izstavljanje računov na osnovi zaključenih delovnih nalogov;
 • povezava s SKLADIŠČNIM POSLOVANJEM omogoča takojšnji vpogled v zalogo materiala ter prenose v in iz skladišča;
 • možnost analiz po tipu ali vzroku napake;
 • možnost najrazličnejših izpisov in iskanja delovnih nalogov po različnih iskalnih poljih;
 • možnost pregleda in prenosa nalogov iz info centra;
 • možnost ločevanja nalogov po področjih (status, izvajalec, nosilec, vrsta naloga, datum itd.);
 • pregledno barvno ločevanje nalogov (redni, garancijski, servisni, interni …);
 • možnost kreiranja analiz izvedenih del glede na vrsto in status delovnega naloga;
 • možnost spletnega vpogleda in potrjevanja delovnih nalogov medtem ko se nahajate izven delovnega mesta  (vnos in ažuriranje preko tabličnega računalnika in spletne povezave na strežnik).

Pošta

Pričakujete, da vas bo poštar z njo zasul vsaj enkrat dnevno. Da bi vam čim bolj olajšali pregled in vodenje evidence vhodne in izhodne pošte, smo zasnovali program POŠTA, ki zagotavlja natančno evidentiranje:

Zagotavlja natančno evidentianje:
 • prejete pošte;
 • odhodne pošte;
 • prejetih računov in pogodb;
 • prejetih vlog za lokacijska in gradbena soglasja.

Program POŠTA zagotavlja popolno obvladovanje vhodne in izdane pošte s podrobnimi informacijami. Vsaka pošta se evidentira in shrani kot tudi optično zajame, digitalno odloži in  v podatkovno bazo informacijskega ERP sistema podjetja shrani. Tako je na voljo uporabnikom kadarkoli in kjerkoli, seveda odvisno od varnostne politike podjetja. Uporabniki nivojsko potrjujejo oziroma zavračajo pošto na višji ali nižji nivo potrjevanja, na način, da dokumentacija po podjetju ne kroži več fizično, ampak v digitalni obliki.
Imejte tudi vi svojo pošto pod kontrolo!

Prednosti programa POŠTA:
 • pregledna in enostavna uporaba;
 • izjemno hitro iskanje želenih podatkov;
 • možnost povezave s knjigo prejetih računov in preproste priprave izpisov posameznih vrst prejete pošte;
 • pregleden nadzor nad stroški pošiljanja;
 • ni dvojnega vodenja strank, saj program omogoča povezavo vsake prejete ali poslane pošiljke s šifrantom strank;
 • program nadomesti vso papirno evidenco o prejeti in poslani pošti;
 • digitalna obdelava podatkov ter prejetih in izdanih dokumentov;
 • digitalno potrjevanje dokumentov;
 • priprava podatkov za knjigo prejetih računov in ostale module programskega paketa FINANCE.

Soglasja

Potrebujete enostavno in pregledno vodenje vseh soglasij s pripadajočo dokumentacijo in podatki? Izberite našo programsko rešitev SOGLASJA.

Program SOGLASJA, ki mu lahko pri vnosu dokumenta določite osnovne podatke (vrsta, šifra in zadeva soglasja, datum izdaje soglasja, številka parcele, šifra in naziv objekta/katastrske občine, podatki o vlagatelju ali investitorju) in posebne pogoje (potrebne pri pridobivanju soglasja).

Deluje na osnovi šifrantov:
 • občina;
 • katastrska občina;
 • objekt;
 • vrsta soglasja;
 • posebni pogoji;
 • stranka.
Prednosti:
 • enostavna in pregledna uporaba;
 • enostaven pregled s pomočjo filtriranja (po datumu, soglasju, vlagatelju ali investitorju);
 • enostavno razvrščanje dokumentov (po šifri soglasja, številki dopisa, datumu, vlagatelju ali investitorju);
 • možnost avtomatičnega kreiranja računa za izdajo soglasja;
 • možnost dela z večimi okni hkrati;
 • EKO vidik: programska rešitev nadomesti vso papirno evidenco o soglasjih.
Prijava na novice

Ne zamudite takojšnih informacij glede novih izobraževanj, zakonov, tehnologij, opozoril…