Čisti računi - dobri odnosi

Obračun

S pomočjo 20-letnih poslovnih izkušenj smo v podjetju Bass d.o.o. razvili programsko rešitev OBRAČUN, ki je posebej namenjena masovnim obračunom storitev za najrazličnejša poslovna okolja – podjetja z velikim številom odjemalcev, računovodske servise kot tudi proračunske ustanove.

Programski paket OBRAČUN

Programski paket OBRAČUN omogoča enostavno, natančno in pregledno vodenje evidence vseh uporabnikov vaših storitev in zaračunavanje:

 • vodarine in kanalščine,
 • odvoza in deponiranja odpadkov,
 • oskrbe z električno energijo,
 • naročnin na kabelsko TV in telefonijo,
 • porabe toplotne energije in plina,
 • najemnin, stanarin,
 • naročnin,
 • storitev upravljanja z nepremičninami in vrtovi,
 • grobarin itd.

Prednosti programskega paketa OBRAČUN:

 • omogoča vodenje evidence in zaračunavanje storitev poljubnemu številu odjemnih mest
 • enostavna uporaba programa in nastavitev zaračunavanja
 • centralizirana sistemska možnost izdaje: (pred)računov, ponudb, opominov, zamudnin, obresti, izterjav, plačilnih nalogov, soglasij, obračunskih listov, delovnih nalogov ipd.
 • delitev storitev znotraj odjemnega mesta po večnivojskih ključih (po  porabi, osebi, kvadraturi, odstotkih,… in kombinacije le-teh)
 • vrsta storitve in način obračuna se lahko določita za vsako odjemno mesto posebej
 • možnost evidentiranja elektronskega poslovanja in plačevanja prek direktne bremenitve
 • znotraj odjemnega mesta je možno neomejeno število plačnikov in  večnivojska delitev količin
 • možnost vnosa sprememb za vnaprej (npr. planiranje odvoza odpadkov)
 • možnost beleženja vseh sprememb na posameznem odjemnem mestu
 • možnost popisa: vodomerov, števcev, kalorimetrov/plinometrov/delilnikov, vhodne in izhodne pošte, osnovnih sredstev, naročil, drobnega inventarja, zaščitnih sredstev, plač ipd. s pomočjo istega prenosnega terminala.
 • ločeni uporabniki, naslovniki in plačniki ter odjemno mesto
 • uporabniško nastavljivi pogledi in konfiguracije
 • možnost omejevanja uporabniških dostopov (npr. ločen direktorski informacijski sistem)
 • možnost sistemskega kreiranja poročil
 • Microsoft certificirana programska rešitev

Inkasso

Program INKASSO omogoča pregledno in izčrpno evidenco vseh uporabnikov vaših storitev kot tudi pripravo podatkov o storitvah za masovne obračune.

Funkcije programa INKASSO:

 • enoten kataster odjemnih mest,
 • obdelava in obračun storitev,
 • izpis odjemnih mest (glede na regijo, vrsto obračuna, status ...),
 • izpis seznama plačnikov za odjemno mesto z večimi plačniki,
 • plačila preko direktnih bremenitev,
 • uvoz sprememb podatkov o direktnih bremenitvah.

Prednosti programa INKASSO:

 • omogoča zaračunavanje poljubnih storitev velikemu številu odjemalcev na  uporabniku prilagojen način
 • omogoča pripravo podatkov za izdajo računov glede na različne omejitve in lastnosti odjemnega mesta
 • omogoča transparentno obračunavanje mesečnih naročnin ali enkratnih zneskov
 • pregledno ločuje odjemna mesta, uporabnike, naslovnike in plačnike
 • odjemnemu mestu poleg naslova in hišne številke ter kraja v  programu določimo tudi številko stanovanja, nadstropje, občino, rajon, mesto, krajevno skupnost, komercialista, status obračuna
 • omogoča vodenje evidence in ločevanje med aktivnimi in neaktivnimi odjemnimi mesti, opremljenimi z datumom aktivacije in deaktivacije
 • avtomatsko evidentiranje posegov (sprememb) v odjemno mesto in njihov pregled
 • možnost samostojnega dodajanja in določanja različnih lastnosti odjemnega mesta
 • samostojna in enostavna nastavitev sprememb tudi za vnaprej
 • možnost izločanja obračunskih mesecev
 • možnost delitve obračunanih storitev po različnih ključih (odstotkih, osebah, kvadraturi, fiksnih deležih, proporcialnih deležih …)
 • program se samodejno prilagaja zakonodajnim spremembam in vašemu poslovanju na način, da sami pripravite poljubne načine in formule za izračun količin in cen vaših izdelkov in storitev

Vodarina in kanalščina

Program VODARINA in KANALŠČINA omogoča enostavno, natančno in pregledno vodenje evidence in zaračunavanje oskrbe z vodo in z njo povezanih storitev.

Funkcionalnosti programa VODARINA:

 • odjemno mesto

Možnost nastavitve vseh podatkov za izstavljanje računov za posamezno odjemno mesto.

 • akontacija

Možnost avtomatskega zaračunavanja akontacij na dan ali  mesec.

 • popis vodomera, menjava vodomera, vnos javljenih stanj
 • števnine

Vodenje evidence o števcih, zaračunavanje vzdrževalnine in priprava predlogov za menjavo.

 • male čistilne naprave

Vodenje evidence greznic, njihove lokacije in MID – medresorskih identifikatorjev (MID naselja, MID objekta, ...), načina priključitve in vrste greznice. S programom lahko obračunate vse vrste vodovodnih priključkov - glavne, kontrolne, odštevalne, delilnike, pavšaliste itd. Mogoče pa je tudi daljinsko odčitavanje.

 

Prednosti programa VODARINA

 • enostavna uporaba programa in nastavitev zaračunavanja
 • delitev storitev znotraj odjemnega mesta po večnivojskih ključih (po porabi, po osebi, po kvadraturi, po odstotkih,… in kombinacije le-teh)
 • možnost upoštevanja faktorja za čiščenje odpadnih voda
 • enostaven vnos popisa porabe vode
 • možnost avtomatskih akontativnih stanj
 • možnost uvoza popisa vode iz prenosnega terminala (tudi od drugih ponudnikov tovrstne tehnologije)
 • enostaven izpis predlogov za menjavo vodomerov glede na različne omejitve odjemnih mest
 • izpis potrebnih nakupov vodomerov vnaprej
 • upoštevanje storitev z določeno porabo
 • količinski pregled praznenja greznic
 • enostavno in pregledno poročanje Ministrstvu za okolje, prostor in energijo s podatki MID, EHIŠ ter xy koordinatami
 • uvoz javljenih stanj iz programa komunala.info
 • popis vodomerov s terminali
 • evidentiranje žigov za zakonsko predpisane menjave vodomerov

Inkasso odpadki

Program INKASSO ODPADKI predstavlja bistven sklop specializirane programske rešitve, ki smo jo razvili v sodelovanju z vodilnimi strokovnjaki za podporo poslovanju komunalnih sistemov zato, da vsakodnevno zagotavlja pregledno in enostavno poslovanje za kar 60% slovenskih komunalnih podjetij, saj omogoča:

 • pregledno vodenje evidence vseh odjemalcev komunalnih storitev,
 • sprejemanje naročil za odvoz posod in odpadkov, kot tudi planiranje, tehtanje in zaračunavanje odvoza odpadkov ter organiziranje osebja za upravljanje z odpadki,
 • sprejem naročil za izreden odvoz odpadkov po telefonu ali na podlagi prejete naročilnice ter podatke o naročilih pripravi za nadaljnjo obdelavo (zbirno mesto, plačnik, naročena storitev, planska enota),
 • enostavno pripravo preglednega seznama plačnikov in odjemnih mesti (glede na regijo, vrsto ali status obračuna),
 • nastavitev vseh potrebnih podatkov za izstavitev računov za komunalne storitve v odjemnem mestu (glede na izbrano merilno enoto, pogostost odvoza ali velikost zbirnih zabojnikov),
 • vnaprejšnjo določitev frekvence mesečnih in izrednih odvozov odpadkov,
 • konstanten vpogled v evidenco odjemalcev storitev,
 • enotno obračunavanje komunalnih storitev,
 • vodenje pregledne evidence malih čistilnih naprav in komunalnih odpadnih voda (greznic), s katero boste lahko beležili količino izčrpanega blata in lokacijo, kjer je bila komunalna odpadna voda nadalje sanirana, kot tudi na enostaven način poročali Ministrstvu za okolje, prostor in energijo zahtevane podatke,
 • dnevno kreiranje delovnih in potnih nalogov za  zaposlene iz prejetih naročil,
 • pripravo ročnih vpisov odvozov in pregledno evidenco le-teh,
 • kreiranje celotne zgodovine vseh odvozov odpadkov,
 • sledljivost odpadkov in kreiranje poglobljenih analiz o izvoru odpadkov po občinah, zbirnih mestih in posodah (glede na šifrant posamezne posode) ter vrsti predelave odpadkov,
 • dodajanje enkratnih komunalnih storitev na isti račun z rednimi mesečnimi,
 • hkratno zaračunavanje po različnih sistemih in skupinah kot tudi enostavno prehajanje med njimi,
 • delitev opravljenih storiev med poljubno število plačnikov na osnovi samostojne določitve delitvenih ključev,
 • usmerjanje prometa na posameznem odlagališču ali tehtnici s pomočjo brezkontaktne identifikacije vozil in popoln nadzor stanja na odlagališču (datum in ura prihoda vozila, teža odpadkov, teža vozila, stanje zapornic ...),
 • obračunavanje javnih storitev preko katastra posod za odpadke.

Elektrika

Program omogoča enostavno, natančno in pregledno evidenco in zaračunavanje oskrbe z električno energijo in z njo povezanih storitev.

Funkcionalnosti programa ELEKTRIKA:

 • odjemno mesto

Možnost nastavitve vseh podatkov za izstavljanje računov za posamezno odjemno mesto.

 • akontacija

Možnost avtomatskega zaračunavanja akontacij na dan ali  mesec.

 • popis števcev, avtomatski vnos porabe stanj števcev
 • števnine

Vodenje evidence o števcih, zaračunavanje vzdrževalnine in priprava predlogov za menjavo.

 • fiksni stroški odčitavanja

Možnost vodenja evidence o porabi deleža električne energije kot tudi priprave predlogov za menjavo števcev.

Prednosti programa ELEKTRIKA

 • enostavna uporaba programa in nastavitev zaračunavanja
 • enostavna izvedba poračuna
 • delitev storitev znotraj odjemnega mesta po večnivojskih ključih (po števcih, kvadraturi, po odstotkih, … in kombinacije le-teh)
 • enostaven vnos popisa stanja števcev
 • možnost avtomatskih akontativnih stanj
 • možnost avtomatskega uvoza stanj števcev iz centrale, vgrajene na objektu
 • možnost obračuna omrežnine in izdelave poročila za Agencijo
 • enostaven izpis predlogov za menjavo števcev glede na različne omejitve odjemnih mest
 • upoštevanje storitev z določeno porabo
 • enostavno in pregledno poročanje stanovalcem

Kabel

Program KABEL omogoča enostavno in pregledno vodenje evidence uporabnikov storitev ter zaračunavanje naročnin za kabelsko televizijo.

Funkcionalnosti programa KABEL:

 • Odjemno mesto

Program omogoča nastavitev vseh podatkov, ki so potrebni za izstavitev računov za storitve, ki jih želite obračunati za posamezno odjemno mesto.

 • Dvojna storitev

Program omogoča zaračunavanje poljubnega števila storitev posameznemu naročniku.

 • Pogodbe za odjemno mesto

Možnost vodenja in evidentiranja naročniških pogodb za vsako odjemno mesto posebej.

 • Internet

Program je v celoti pripravljen za obračun vseh IKT storitev vključno s telefonijo, podpira pa tudi izmenjavo podatkov z obračunskimi sistemi različnih ponudnikov oziroma opreme.

 • Obračun VOIP in ostale telefonije

Prednosti programa KABEL:

 • enostavna uporaba
 • možnost zaračunavanja več storitev hkrati
 • vodenje in evidenca podpisanih pogodb za posamezno odjemno mesto
 • enostaven izpis odjemnih mest po storitvah, rajonih, ulicah ...
 • uvoz podatkov za zaračunavanje preseženega prometa
 • natančen pregled nad aktivnimi in neaktivnimi priključki

Ogrevanje

Program omogoča enostavno, natančno in pregledno evidenco in zaračunavanje oskrbe s toplotno energijo in z njo povezanih storitev. S pomočjo programa OGREVANJE boste lahko obračunali vse vrste ogrevanja (pavšalno na m2, glede na kalorimetre, delilnike, razdelitev stroškov kurilnice, z vsakomesečnimi poračuni ali pa mesečnimi akontacijami in obdobnimi poračuni). Lahko pa za vas pripravimo tudi samo razdelitev znotraj objektov, kjer so vgrajeni delilniki za sporočanje drugemu obračunovalcu.

Funkcionalnosti programa OGREVANJE :

 • odjemno mesto

Možnost nastavitve vseh podatkov za izstavljanje računov za posamezno odjemno mesto.

 • akontacija

Možnost avtomatskega zaračunavanja akontacij na dan ali  mesec.

 • popis kalorimetrov, delilnikov
 • avtomatski vnos porabe stanj delilnikov
 • fiksni stroški odčitavanja

Možnost vodenja evidence o porabi deleža toplotne energije in zaračunavanja vzdrževalnih stroškov toplotne postaje kot tudi priprave predlogov za menjavo delilnih in merilnih naprav.

Prednosti programa OGREVANJE

 • enostavna uporaba programa in nastavitev zaračunavanja
 • delitev storitev znotraj odjemnega mesta po večnivojskih ključih (po delilnikih, kvadraturi, volumnu, po odstotkih, … in kombinacije le-teh)
 • enostaven vnos popisa stanja delilnih naprav
 • možnost avtomatskih akontativnih stanj
 • možnost avtomatskega uvoza stanj delilnikov iz centrale, vgrajene na objektu
 • enostaven izpis predlogov za menjavo merinih naprav glede na različne omejitve odjemnih mest
 • upoštevanje storitev z določeno porabo
 • enostavno in pregledno poročanje stanovalcem
 • možnost obračuna delilnikov v oblaku za popisovalce

Plin

Program PLIN omogoča enostavno, natančno in pregledno evidenco in zaračunavanje oskrbe s plinom in z njim povezanih storitev.

Funkcije programa PLIN:

 • odjemno mesto

Možnost nastavitve vseh podatkov za izstavljanje računov za posamezno odjemno mesto.

 • popis plinomerov in korektorjev

Možnost ločenega vodenja podatkov za plinomere in korektorje, vgrajene na posamezno merilno mesto – prigrajene sisteme za preračunavanje prave količine pretočenega zemeljskega plina.

 • priključna moč

Možnost zaračunavanja priključne moči in števnine s fiksnimi stroški odčitavanja in pripravo predlogov za menjavo plinomerov.

 • avtomatski vnos porabe stanj plinomerov
 • avtomatsko določanje akontirane porabe

Možnost upoštevanja mesečnih korektivnih faktorjev glede na povprečne zunanje temperature, ki se vpišejo že kot dokončno izračunane vrednosti.

Prednosti programa PLIN:

 • enostavna uporaba programa in nastavitev zaračunavanja
 • enostavna izvedba poračuna
 • delitev storitev znotraj odjemnega mesta po večnivojskih ključih (po plinomerih, kvadraturi, po odstotkih, … in kombinacije le-teh)
 • enostaven vnos popisa stanja plinomerov
 • možnost avtomatskih akontativnih stanj
 • možnost avtomatskega uvoza stanj plinomerov iz centrale, vgrajene na objektu
 • možnost obračuna omrežnine in izdelava poročila za Agencijo
 • enostaven izpis predlogov za menjavo plinomerov glede na različne omejitve odjemnih mest
 • upoštevanje storitev z določeno porabo
 • enostavno in pregledno poročanje stanovalcem

Najem

Program omogoča enostavno, pregledno in natančno vodenje evidence ter zaračunavanje najemnin.

Funkcionalnosti programa NAJEM:

 • Odjemno mesto

Program omogoča nastavitev vseh podatkov, ki so potrebni za izstavitev računov za storitve, ki jih želite obračunavati na posameznem odjemnem mestu.

 • Točkovni obračun

Možnost zaračunavanja najemnine po točkah glede na naslednje parametre: faktor velikosti, površina in vrsta stanovanja kot tudi specializirani šifranti, ki pomagajo pri izračunu.

 • Druge najemnine

Poleg točkovnega obračuna neprofitnih najemnin lahko s programom  NAJEM obračunate tudi vse ostale vrste najemnin (pogodbene, subvencije ipd.)

Prednosti programa NAJEM:

 • enostavna uporaba
 • različni načini in možnosti zaračunavanja, in sicer s pomočjo parametrov, kot so: velikost najema (npr. m²), točke, koeficient glede na vrsto najema, posebej dogovorjena cena kot tudi obračunavanje subvencij
 • možnost zaračunavanja najemnine samo v določenih mesecih določenega leta
 • različni izpisi odjemnih mest po omejitvah, ki jih sami določate
 • urejena in pregledna evidenca izdanih računov ter obračunanih subvencij
 • možnost kreitranja posebnih poročil za lastnike (občine, SSRS)

Upravljanje stanovanj

Program omogoča enostavno, natančno in pregledno obračunavanje stroškov obratovanja, upravljanja in vzdrževanja stanovanjskih objektov.

Funkcionalnosti programa UPRAVLJANJE STANOVANJ:

 • Odjemno mesto

Možnost nastavitve vseh podatkov o posameznem odjemnem mestu.

 • Stanovanje

Možnost vodenja evidence o vsakem stanovanju in njegovi kvadraturi s pomočjo šifranta stanovanj.

 • Objekt

Možnost določitve upravnika, hišnika in komercialista, celotne bivalne površine, površine ogrevanja, ...

 • Rezervni sklad

Rezervni sklad se obračunava na podlagi zakona (tako kot določa leto izgradnje objekta) oziroma na podlagi zneska v evrih. Program omogoča pripravo skupnih ali ločenih računov za obratovalne stroške in rezervni sklad. Poleg več kot 25 različnih načinov razdeljevanja stroškov program zagotavlja tudi evidence merilnikov, delilnikov itd.

Prednosti programa UPRAVLJANJE STANOVANJ:

 • različni načini in možnosti zaračunavanja s pomočjo parametrov, kot so bruto površina, neto površina, ogrevalna površina, število oseb, ...
 • ni zamudnega dvojnega vnosa prefakturiranih stroškov zahvaljujoč povezavi s programom prejete fakture
 • možnost razdelitve stroškov na bloke, vhode, skupine stanovanj ali posamezna stanovanja
 • možnost različne razdelitve posameznega stroška za vsak blok posebej
 • zaračunavanje rezervnega sklada na podlagi leta izgradnje bloka ali na podlagi zneska v evrih.
 • enostaven pregled vplačil v rezervni sklad
 • možnost prikazovanja vplačil v rezervni sklad na položnicah
 • različni izpisi odjemnih mest po omejitvah, ki jih sami določite
 • določitev plačnikov (lastnik, uporabniki) posameznih stroškov
 • možnost prikazovanja podatkov o obračunanih stroških (št. računa, datum, skupni znesek, način razdelitve) in  dobavitelju na položnicah

Grobarine

Program omogoča vodenje evidence in zaračunavanje vseh stroškov in storitev v povezavi z najemninami in katastrom grobov.

Funkcionalnosti programa GROBARINE:

 • Odjemno mesto

S programom nastavite vse podatke, ki so potrebni za izstavitev računov za vse pogrebne storitve na posameznem odjemnem mestu.

 • Cona

Možnost določitve funkcij cona, velikost, tip elektrifikacija itd. pri najemnini.

 • Velikost

Program za vsako stranko pri obračunu vodi tudi evidenco velikosti groba z možnostjo označitve vsakega odjemnega mesta kot tudi podatkov, če se do njihovega groba dobavlja elektrika za npr. osvetlitev.

 • Tip

Možnost ločevanja med različnimi tipi grobov.

 • Seznam pokojnikov

Možnost iskanja po seznamu glede na datum rojstva, smrti, pokopa,…

 • Načini obračunov

Možnost obračuna glede na velikost grobnega mesta, po kvadraturi ali s pomočjo uporabniško nastavljivih količin.

Prednosti programa GROBARINE:

 • enostavna in pregledna uporaba
 • za vsako odjemno mesto (grob) lahko vodite evidenco pokopanih
 • možnost izpisa najemnih pogodb po omejitvah, ki jih določite po vnaprej vnešenem besedilu
 • izpis odjemnih mest po določenih omejitvah s podatki o grobovih
 • izpis odjemnih mest po določenih omejitvah s podatki o grobovih in podatkih o pokopanih

English

INKASSO

 

Module offers a great possibility to manage a complete, large and sophisticated register of consumption units for preparing a large amount of invoices for different activities such as water supply, waste management, remote heating, gas distribution, waste water management, dwellings management undertakers, cable services, internet providers, subscription and rent management and much others.

Module offers complete register of service users and managing data about type and quantity of services.

Intuitive graphical user interface and user friendliness make a module easy to use with additionally comprehensive on-line help. Module also offers possibility for remote assistance from our support personnel or local support partner.

Module offers menus to organize maintain and transact with data imputed. On the end is a system administration menu which helps with simple yet efficient administration work easier.

To access frequently used processes module has icons below menu bar for easier and faster work as well as shortcuts (key combinations) for the same purpose.

To take full advantage of module invoices it must be organized properly through included common data which is divided to different sets of common data tables.

Most important is a consumption unit table. In this one all details can be managed for a consumption unit, e.g. If the person is at the same time user, payer and receiver or there are several for a consumption unit. It can be set up as well as range of services provided for a considered consumption unit.

Other common tables define and maintain demanded data from lower single table level to combined data sets on higher levels.

 

Basic functions:

 • Managing cadastre of consumption units through users, payers, types of clearance, dividing keys for multi-apartment buildings etc.
 • Managing different services through complete set of combined common tables.
 • Preparing a complete list of consumption units with different criteria or limitations.
 • Payments through direct debts (automatic or manual setting up for a single user).
 • Down payment charging on defined day or month.
 • Import data for opened, changed or canceled direct debts.

 

Functionality – water and sewerage system

 • Use of standard functions
 • Register of water meter, changing it and entering data of reported condition.
 • Considering exemption certain services with specific consumption
 • Evidence of water counters, charging maintenance and preparing suggestions for changing of counters.
 • Evidence of cesspools, their location, type of connection and type of cesspool
 • Importing data from handheld terminal or radio-meters

 

Functionality - waste disposal

 • Use of standard functions
 • Defining measurement units such as kilogram, liter, and people…
 • Defining clearance according to a frequency of waste disposal.
 • Defining clearance according to disposed containers or their size, regular or exceptional disposal frequency etc.

 

Functionality – cable systems

 • Use of standard functions
 • Multiple services – can be entered one or more services for one consumption unit
 • Managing contracts for a consumption unit
 • Internet providing service as an additional service regardless of usage cable systems (cable tv)

 

Functionality - apartment rental services

 • Use of standard functions
 • Possibility to charge rent for contracted price or according to legislature
 • Defining parameters such as points, size factors, types of apartments…
 • Possibility to consider subventions

 

Functionality – managementmanagementmanagingrunningdirectingbossingupravljanje ofstanovanj dwellings

 • Use of standard functions
 • Defining complete registry of each apartment by area (square meters) and its connection to consumption unit.
 • Defining a manager, house keeper, sales rep, whole area, area to be heated
 • Defining reserve found and charging it upon legislation.

 

Functionality – grave rentals

 • Defining zone, electrification and other attributes for managing grave rentals
 • Defining size and type of grave
 • Managing list of deceased through different criteria.
 • Managing manners of clearance by user defined settings.

 

Different services (functionalities) can be defined inside same application. In case of  specific customer needs more applications for different purposes can be installed.

Whole range of predefined functionalities are offered for different services.

 

Reporting menu

A large number of defined reports and analyses for each functional area offer to user possibilities to manage data for billing thru a single or multiple issued bills for a single customer.

With analyses a significant number of decisions are eased no matter which functionality is used.

 

System administrator’s menu

For security purposes a system administrator’s menu a range of settings can be managed such as managing passwords, basic and advanced system settings, creation of new work area, managing shortcuts etc.

 

Benefits of module inkasso and its functionalities:

 • Simple and user friendly GUI
 • Possibility to create data for issue invoices under different limitations and characteristics
 • Evidence between active and inactive consumption units with dates applied for those actions
 • Automatic recording of interventions – changes in consumption unit with enabled report.
 • Independent settings for future data transformation
 • For each consumption unit you have the possibility to define the invoice sharing of the costs, enter changes for the future, enter additional comments,…
 • Possibility to prepare a rental contracts with predefined limitations.
 • Reporting for consumption units with limitations, filters and attribute settings
 • Waste disposal reporting
 • Automatic or manual evidence of waste disposal in regular frequency or exceptional transportations.
 • Possibility to charge on different systems, groups and gradation between them
 • Water and sewerage system offers different possibilities like simple evidence of water consumption, automatically registering consumption, possibility to use and import data from transmission terminals
 • Creating reports for inspecting a number of cesspools
 • Creating reports for government agencies
 • Cable system offers an evidence for a different set of services thru cable tv to internet providing service.
 • Detailed overview between active and inactive users.
 • Apartment rental services offer a whole range of different calculations and charges of rentals (calculated points, area in sq. Meters, type of rental contracts…)
 • Detailed reporting for apartment owners.
 • Management of dwellings offers a possibility to charge service with different parameters, it can be linked to module received invoices to avoid double data entry
 • Possibility to charge different costs for each building separately
 • Possibility to define who pays different costs (user or owner)
 • A lot of reports which can be defined with different settings and filters
 • A range of analyses
 • And more…